الأقـــراط

أقـــراط ذهـــب

Earrings E1Earrings E2Earrings E3Earrings E4Earrings E5Earrings E6Earrings E7Earrings E8Earrings E9Earrings E10Earrings E10Earrings E11

أقـــراط فضـــة

Earrings E12Earrings E13Earrings E14Earrings E15Earrings E16Earrings E17